ÚPLNÁ PRAVIDLA AKCE ALWAYS „likeavietnamesegirl 2019“

0
309

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA AKCE ALWAYS „likeavietnamesegirl 2019“

 

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce „“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené akce na propagačních materiálech určených zákazníkům. Změny pravidel jsou přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele a organizátora.

 

 

Článek 1 – Všeobecné podmínky

 

 1. Pořadatelem soutěže je TAMDA FOODS s.r.o., se sídlem: Praha 4 – Písnice, Libušská 319, PSČ 14200, IČ: 271 60 840, společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100920

 

(dále také jako „Pořadatel“ či „Pořadatel soutěže“)

 1. Organizátorem soutěže je TAMDA FOODS s.r.o., se sídlem: Praha 4 – Písnice, Libušská 319, PSČ 14200, IČ: 271 60 840, společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100920

 

(dále jen “Organizátor”)

III. Registrovaný zákazník – registrovaným zákazníkem je pouze právnická osoba anebo fyzická osoba – podnikatel dle § 420 zák č. 89/2012 Sb., který provede registraci na jedné z prodejen Pořadatele. Podmínky jsou dostupné na stránce TAMDA FOODS, s.r.o.: https://tanda.eu/.

 

 

Článek 2 – Doba trvání soutěže

 

 1. Soutěž probíhá od 15.8.2019 00:00:00 hod. do 15.9.2019 23:59:59 hod. nebo do vydání dárkových voucherů (dále jen „doba konání akce“) na území České republiky (dále jen „místo konání akce“), výhradně v kamenných prodejnách provozovaných pořadatelem soutěže v Praze, Ústí nad Labem, Brně a eshopu Tamda express: https://tamdaexpress.eu (dále jen „ místo akce“ nebo společně „místa akce“).

 

 

Článek 3 – Podmínky účasti

 

 1. Účastníkem soutěže se může stát pouze právnická osoba anebo fyzická osoba – podnikatel dle § 420 zák č. 89/2012 Sb se sídlem a doručovací adresou na území České republiky registrovaná jako Cash & Carry zákazník prodejen TAMDA FOODS s.r.o. (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“). Více o registraci na http://tamda.eu/.

 

 1. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

III. Osoby (resp. subjekty) nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly akce nebudou do akce zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání voucheru, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na voucher. Voucher v takovém případě propadá pořadateli akce, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 

Článek 4 – Pravidla soutěže

 

Účastník se do soutěže zapojí tak, že:

I.Po dobu konání akce a v místě konání akce (na některém ze míst akce) jednorázově (na jednu účtenku) nakoupí zboží značky Always, Naturella, Discreet, získá ihned Sportisimo voucher v hodnotě 500 Kč. Dárkový certifikát lze uplatnit v kamenných prodejnách Sportisimo, Molo, Hard Sport, O’Neil v České Republice k nákupu zboží v hodnotě stejné nebo vyšší než je hodnota certifikátu. Certifikát je platný do data uvedeného na certifikátu a jeho platnost nelze prodloužit, slouží k jednorázovému použití a nelze jej proměnit za hotovost.

 

II.Po zaplacení akčního nákupu na pokladně místa akce obdrží za každý jednotlivý akční nákup 1 dárkový voucher od obsluhy pokladny.. Za nákup celého násobku ceny 3000 Kč  zboží značky Always, Naturella, Discreet, obdrží zákazník odpovídající počet dárkových voucherů. např. za nákup ve výši 6000 Kč, obdrží zákazník 2 dárkové vouchery.

.

 

III. Do akce se lze zapojit i opakovaně, vždy však s novýmdárkovým voucherem

 

 

 

Článek 7 – Závěrečná ustanovení

 

 1. Účastí v akci projevuje každý zúčastník svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Účastníci akce, a v případě účastníka právnické osoby fyzická osoba, jejímž prostřednictvím se právnická osoba zapojila do soutěže, výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu:  s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně její jméno, příjmení, město;  s § 132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně názvu, IČ a sídla jimi v soutěži zastoupené právnické osoby v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky a službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (resp. fyzické osoby, jejímž prostřednictvím se právnická osoba zapojila do soutěže), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
 2. Pořadatel je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou číslovaných dodatků a zveřejněno na internetových stránkách: www.tamda.eu.

 

 

 1. Výměna akce či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné , jakož i vymáhání účasti v akci či výher právní cestou není možná.

 

III. Pořadatel akce není odpovědný za jakákoliv rizika ani jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v akci nebo prostřednictvím získané vouchery. Pořadatel není vůči účastníkům akce nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

 

 1. Vyobrazení voucherů na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrativní a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě voucherů. Pořadatel akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Pořadatel či jím pověřená osoba má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat voucher podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout. Toto právo mají uvedené subjekty vůči účastníkovi i v případě, kdy se podobného jednání ve prospěch účastníka dopustila třetí osoba, která dopomohla/dopomáhala danému účastníkovi k získání voucheru.

 

 1. Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této akce podle vlastního uvážení.

VII. Originál úplných pravidel bude po dobu akce zveřejněn na internetových stránkách www.tamda.eu. V případě rozporu úplných a zkrácených pravidel či propagačních materiálů má přednost ustanovení úplných pravidel.

 

V Praze dne 15.8.2019