TAMDA FOODS PROMO ROCKSTAR AKCE 2019

0
547

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „TAMDA FOODS ROCKSTAR PROMO AKCE 2019“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „TAMDA FOODS ROCKSTAR PROMO AKCE 2019“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených zákazníkům. Změny pravidel jsou přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele a organizátora.

Článek 1 – Všeobecné podmínky

 1. Pořadatelem soutěže je TAMDA FOODS s.r.o., se sídlem: Praha 4 – Písnice, Libušská 319, PSČ 14200, IČ: 271 60 840, společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100920

(dále také jako „Pořadatel“ či „Pořadatel soutěže“)

 1. Organizátorem soutěže je TAMDA FOODS s.r.o., se sídlem: Praha 4 – Písnice, Libušská 319, PSČ 14200, IČ: 271 60 840, společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100920

(dále jen “Organizátor”)

III. Registrovaný zákazník – registrovaným zákazníkem je pouze právnická osoba anebo fyzická osoba – podnikatel dle § 420 zák č. 89/2012 Sb., který provede registraci na jedné z prodejen Pořadatele. Podmínky jsou dostupné na stránce TAMDA FOODS, s.r.o.: https://tanda.eu/.

Článek 2 – Doba trvání soutěže

 1. Soutěž probíhá od 8.7.2019 00:00:00 hod. do 8.8.2019 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně v kamenných prodejnách provozovaných pořadatelem soutěže v Praze, Ústí nad Labem, Brně a eshopu Tamda express: https://tamdaexpress.eu (dále jen „soutěžní místo“ nebo společně „soutěžní místa“).

Článek 3 – Podmínky účasti

 1. Účastníkem soutěže se může stát pouze právnická osoba anebo fyzická osoba – podnikatel dle § 420 zák č. 89/2012 Sb se sídlem a doručovací adresou na území České republiky registrovaná jako Cash & Carry zákazník prodejen TAMDA FOODS s.r.o. (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“). Více o registraci na http://tamda.eu/.
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

III. Osoby (resp. subjekty) nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Článek 4 – Pravidla soutěže

Účastník se do soutěže zapojí tak, že:

 1. Po dobu konání soutěže a v místě konání soutěže (na některém ze soutěžních míst) jednorázově (na jednu účtenku) zakoupí alespoň 3 kartony energetického nápoje značky Rockstar, dále jen „soutěžní nákup“. Za karton je považované kompletní balení 12 ks 0,5L plechovky Rockstar nebo 24 ks 0,25L Rockstar. Pro zapojení do soutěže není nutné mít všechny kartony ve stejné příchuti.
 2. Po zaplacení soutěžního nákupu na pokladně soutěžního místa obdrží za každý jednotlivý soutěžní nákup 1 soutěžní kupón od obsluhy pokladny, který obsluha ihned naskenuje k jeho zákaznickému účtu (dále jen „soutěžní kupón“). Soutěžící následně část kupónu s označením „Soutěžní kupón“ odtrhne, označí svým jménem a příjmením s telefonním kontaktem a vhodí do soutěžního boxu za pokladnami. Část s označením „Kontrolní kupón“ si zákazník ponechá a pečlivě uschová pro případ výhry v soutěži. Za nákup celého násobku množství 3 kartonů energetického nápoje Rockstar obdrží soutěžící odpovídající počet soutěžních kuponů, např. za nákup ve výši 6 kartonů obdrží soutěžící 2 kupony, resp. např. pokud je v době konání soutěže na soutěžním místě uskutečněn nákup výše specifikovaných produktů ve výši 9 kartonů jakýchkoli příchutí energetického nápoje Rockstar, jedná se o 3 soutěžní nákupy, a soutěžící tak získá 3 soutěžní kupóny, které jej opravňují ke třem soutěžním registracím. Soutěžící je povinen uschovat si soutěžní kupóny (resp. jejich část označením „Kontrolní kupón“) ke všem soutěžním nákupům, s nimiž se do soutěže zapojil; nedoloží-li na výzvu pořadatele byť jen jediný z nich, bude ze soutěže vyřazen.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originál odtržené části soutěžního kupónu s označením „Kontrolní kupón“.

Soutěžící je za účelem případného prokázání svého nároku na výhru povinen si uschovat veškeré soutěžní kupóny, se kterými se zúčastnil soutěže. Jejich řádné předložení je podmínkou vzniku nároku na výhru a následného předání výhry v soutěži.

III. Soutěžící je do soutěže zařazen okamžikem vhození příslušné části předtím k jeho zákaznickému účtu naskenovaného soutěžního kupónu do boxu na soutěžním místě (dále společně jen „soutěžní registrace“).

Do soutěže se lze zapojit i opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem, tj. jeden soutěžní nákup opravňuje vždy pouze k jedné registraci do soutěže (tzn. je rozhodné, v jakém celkovém množství kartonů energetického nápoje Rockstar byl nákup učiněný na jednu konkrétní účtenku, neboť za každý jednotlivý soutěžní nákup /viz výše/ je možné získat jeden soutěžní kupón, se kterým se lze registrovat do soutěže).

Při nákupu alespoň 10 kartonů energetického nápoje po dobu trvání soutěže, soutěžící obdrží 1 karton energetického nápoje Rockstar zdarma. Ten mu bude předaný na pokladně prodejny Tamda, nebo v případě nákupu na Tamda express zaslaný spolu s nákupem na uvedenou adresu, v případě splnění podmínek výše uvedených. Zapojení se do soutěže není podmínkou pro obdržení kartonu zdarma.

 1. Hraje se o 2 ks hlavní výhry, kterou je horské trailové kolo Giant Trance 2 GE. Vedlejší výhrou je 10 ks longboardů. V průběhu doby soutěže je možnost vyhrát i další ceny na facebookových stránkách Tamda Foods (https://www.facebook.com/tamda.official), kde budou probíhat soutěže o 10 ks mikin, 20 ks přenosných reproduktorů a 50 ks slunečních brýlí (dále jen „minigames“). Pravidla minigames budou upřesněné přímo na daných facebookových stránkách Tamda Foods při zveřejnění dané soutěže v období konání soutěže.
 2. Hlavní a vedlejší výhru získá soutěžící, který se do soutěže v době jejího konání platně registroval (jeho soutěžní kupón byl úspěšně naskenován k jeho zákaznickému účtu a zároveň příslušná část soutěžního kupónu byla vhozena do boxu u pokladen) a zároveň splnil veškeré podmínky soutěže. 1 soutěžící nemůže výhrát víc než 1 cenu z hlavních a vedlejších výher. Losování výherců hlavních a vedlejších výher je založeno na principu:
 3. a) Do losování budou zařazeny veškeré soutěžní kupóny ze všech soutěžních boxů.
 4. b) Losování, v rámci kterého budou určení výherci hlavních a vedlejších výher, proběhne na slavnostním galavečeru pořádaném pořadatelem soutěže dne 15. 8. 2019. Výherci hlavních a vedlejších výher (resp. výherních kupónů) budou vylosováni ze všech soutěžních kuponů splňujících podmínky soutěže uvedené v článcích 2, 3 a 4. O losování bude vyhotoven písemný protokol podepsaný svědky.
 5. Za účastníka soutěže se považuje osoba, která vlastní soutěžní kupóny (resp. jejich příslušné části) prokazující provedení příslušného/ých soutěžního/ích nákupu/ů. Povinnost věrohodně prokázat uvedené skutečnosti leží na soutěžícím.

Článek 6 – Výhry

Do soutěže je celkem vloženo:

2× hlavní výhra: horské trailové kolo Giant Trance 2 GE v hodnotě cca 64 000 Kč. (dále a výše jen „hlavní výhra“). Tuto výhru získá výherce hlavní výhry vylosovaný po skončení celé soutěže.

10x vedlejší výhra – longboard

Výhry vložené do minigames:

10 ks mikin

20 ks přenosných reproduktorů

50 ks slunečních brýlí

(Výhry dále společně jen jako „výhry“).

Článek 6 – Informování výherců a předání výher

Soutěžící bude o své výhře informován na e-mailové adrese nebo telefonním čísle, které vyplnil v rámci zákaznické registrace (a je tedy uvedena/o u jeho zákaznického účtu), a to do 3 pracovních dnů od příslušného vyhodnocení soutěže.

Pořadatel je oprávněn v rámci oznámení o výhře výherce hlavní, resp. vedlejší výhry vyzvat k předložení originálů soutěžních kupónů – „Kontrolní kupón“, se kterým se tento výherce zúčastnil soutěže, s tím že pokud výherce tento požadovaný soutěžní kupón (resp. jeho část „Kontrolní kupónpři předání výhry pořadateli nepředloží, nevznikne mu nárok na výhru v soutěži, a ta bez náhrady propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Předání hlavních a vedlejších výher proběhne na základě domluvy s jednotlivými výherci. Ostatní výhry (výhry v minigames) budou rozeslané na adresy, které budou pořadateli soutěže výherci poskytnuté po vyhlášení výherců.

Stejné účinky nastanou i v případě, kdy údaje na předložených kupónech (částech) nebudou korespondovat s částmi kupónů v držení pořadatele či s daty naskenovanými v systému pořadatele.

Pokud nebude splněna byť jediná z uvedených podmínek, nárok na výhru (pokud by byl takový účastník vylosován) soutěžícímu nevzniká, výhra se nepředá a proběhne další losování – tento postup bude opakován do té doby, než bude určen výherce splňující veškeré podmínky soutěže.

Článek 7 – Závěrečná ustanovení

 1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Účastníci soutěže, a v případě účastníka právnické osoby fyzická osoba, jejímž prostřednictvím se právnická osoba zapojila do soutěže, výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu:  s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně její jméno, příjmení, město;  s § 132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně názvu, IČ a sídla jimi v soutěži zastoupené právnické osoby v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky a službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (resp. fyzické osoby, jejímž prostřednictvím se právnická osoba zapojila do soutěže), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
 2. Pořadatel je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou číslovaných dodatků a zveřejněno na internetových stránkách: www.tamda.eu.

III. Pořadatel není odpovědný za nedoručení, zpoždění či ztrátu zásilky s výhrou, výhry, které nebude možné přidělit, doručit, propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 1. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
 2. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možná.
 3. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakákoliv rizika ani jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Pořadatel není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

VII. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrativní a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Pořadatel či jím pověřená osoba má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout. Toto právo mají uvedené subjekty vůči účastníkovi i v případě, kdy se podobného jednání ve prospěch účastníka dopustila třetí osoba, která dopomohla/dopomáhala danému účastníkovi k získání výhry.

VIII. Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě, že je výhercem právnická osoba, má tato zákonnou povinnost zahrnout výhru do svých výnosů v rámci přiznání k dani z příjmů právnických osob.

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. V případě pochybností o splnění podmínek soutěže jednotlivými účastníky leží důkazní povinnosti na účastnících.
 2. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.tamda.eu. V případě rozporu úplných a zkrácených pravidel či propagačních materiálů má přednost ustanovení úplných pravidel.

V Praze dne 4.7.2019